fit

[fɪt] [fɪt]

v. 适合,合身;适应,合得来;可容纳,装进;试穿(衣服);和……相称,符合;为放置(于……)而设计;安置,安装(在某处);安排时间会面,安排时间做(某事);(疾病)发作

adj. 健康的,健壮的;合适的,适当的;合格的,胜任的;<俚>性感的;<非正式>快要,就要

n. 适合,合身;匹配,相配;痉挛,昏厥;一阵,突发

【名】 (Fit)(捷、罗)菲特(人名)

[ 复数:fits 第三人称单数:fits 现在分词:fitting 过去式:fitted 或:fit 过去分词:fitted 或:fit 比较级:fitter 最高级:fittest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 04:15:25 2023-03-31 04:32:41 2023-03-31 05:06:09 2023-03-31 05:28:35 2023-03-31 04:42:47 2023-03-31 03:43:42 2023-03-31 03:46:10 2023-03-31 04:22:10 2023-03-31 05:26:40 2023-03-31 03:35:57 2023-03-31 04:18:25 2023-03-31 04:26:55 2023-03-31 04:00:04 2023-03-31 05:43:15 2023-03-31 04:11:56 2023-03-31 03:51:03 2023-03-31 05:10:30 2023-03-31 04:45:33 2023-03-31 05:29:52 2023-03-31 03:59:54